HSL Group
Menestyksemme salaisuus on yksinkertainen paperilla, mutta vaativa käytännössä.
Vastuullisuus
Elinkaariajattelu on keskeinen osa koko palvelukonseptiamme.
Yhteystiedot
Yhteystietomme ja laskutusuosoitteemme.
Esittelyvideot
Videoita toteuttamistamme kohteista sekä tuotteidemme mahdollistamista tilaratkaisuista.
Ideoita suunnittelun tueksi
Ideoita työympäristön kehittämiseen ja työskentelyn tehostamiseen.
Materiaalipankki
Kaikki ladattavat materiaalit kootusti yhdessä kätevässä paikassa.
Muutospalvelu
HSL Muutospalvelu on keskeinen osa asiakkaillemme tarjoamaa palvelukonseptia.
Asuntoratkaisut
Kaikki HSL-seinät soveltuvat seinäratkaisuiksi myös yksityistiloihin.
Asennus
Tutustu miten ammattitaitoinen asennusryhmämme asentaa väliseinäelementit.

Tietosuojaseloste

HSL Group Oy:n tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
  HSL Group Oy, Y-tunnus: 2811546-7
  Myllypurontie 11, 18600 Myllyoja
  Puh 010 277 6500
  asiakaspalvelu@hslgroup.fi
  Tietosuojavastaava Mika Pentikäinen
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
  Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään HSL Groupin toimesta asiakkaiden asiakassuhteen
  hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, palveluita koskevaa personoitua
  asiakaspalvelua ja kohdennettua asiakasviestintää, palveluiden käytön seurantaa, markkinointia ja
  sen kohdentamista asiakkaille sekä potentiaalisille asiakkaille, etämyyntiä sekä
  asiakasyhteydenottoja, riskienhallintaa ja väärinkäytösten estämistä, kiinteistöjen ja omaisuuden
  sekä henkilöiden turvallisuuden suojaamista varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja
  HSL Groupin palvelujen kehittämistarkoituksiin. Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn
  oikeusperusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama
  toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Sopimussuhteen osalta henkilötietojen käsittely perustuu
  myös lakisääteisiin velvoitteisiin.
 3. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietolähteet
  Henkilötietoryhmiä ovat yhteystiedot, asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, asiakastapahtumatiedot,
  taustatiedot ja käyttäytymistiedot, tekniset tunnistamistiedot, rekisteröidyn antamat
  suostumukset. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta ja potentiaalisilta
  asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta asioinnin yhteydessä sekä
  asiakassuhteen kestäessä. Edellä mainittuja tietoja voidaan kerätä HSL Groupin internetsivustojen
  välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla, puhelimitse ja
  tekstiviestein. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös yhteistyökumppaneita,
  väestörekisteriä ja julkisia lähteitä. Puheluita ja chat-keskusteluja voidaan myös nauhoittaa ja
  tallentaa toimeksiantojen vahvistamiseksi tai dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja
  kehitystarkoituksiin.
 4. Henkilötietojen säilyttäminen
  HSL Group säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa
  määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja
  pidempään, tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
  oikeusvaateelta puolustautumiseksi. Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat
  henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus. HSL Group
  voi lainsäädännön edellytysten mukaisesti käyttää rekisteröidyn henkilötietoja markkinointiin
  asiakassuhteen päätyttyä, tai jos rekisteröity on antanut yhteystietonsa omaehtoisesti jotain
  muuta kautta. Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja
  tarpeellinen aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Kun henkilötietoa ei enää
  tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei
  henkilö ole niistä suoraan eikä epäsuorasti tunnistettavissa.
 5. Tietojen luovuttaminen
  Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille kuten
  esimerkiksi HSL Groupin yhteistyökumppaneille, asiakkaan mahdollisesti tilaamia palveluja
  tuottaville yhtiöille sekä viranomaisille tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan
  luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten tai HSL Groupin ja asiakkaan välisen
  sopimuksen toteuttamiseksi sekä markkinointiin ja etämyyntiin tietosuojalainsäädännön
  mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille
  osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.
  Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille
  sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa palvelun yksittäisiä käyttäjiä taikka käyttäjien
  henkilökohtaisia käyttötietoja, asiakastietoja tai henkilötietoja.
 6. Tietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.
  Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, HSL Group
  huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen
  käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan
  komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.
 7. Tiedonsuojauksen periaatteet
  Rekisteri on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä
  käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
 8. Tarkastus- ja kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeuksia HSL Groupin hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen:

  Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja niiden tarkastaminen
  Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja.
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada
  tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.

  Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin
  Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen korjaamista,
  ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

  Oikeus pyytää tietojen poistamista
  Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia tietojensa
  poistamista.

  Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää
  henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä
  henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, HSL Group
  rajoittaa tietoihin pääsyä.

  Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella
  Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on
  oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.

  Oikeus tietojen siirrettävyyteen
  Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

  Oikeuksien toteuttaminen
  Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt lähetetään sähköpostitse osoitteeseen
  asiakaspalvelu@hslgroup.fi. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan
  kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua,
  kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle. HSL Group voi kieltäytyä pyynnöstä (kuten tietojen
  poistamisesta), lakisääteisen velvoitteen tai yhtiön lakisääteisen oikeuden johdosta, kuten
  esimerkiksi palveluihin liittyvä velvoite, riita-asia tai vaade. Sähköistä suoramarkkinointia koskevan
  suostumuksen voi peruuttaa tai antaa suoramarkkinointia koskevan kiellon ottamalla yhteyttä HSL
  Groupin henkilöstöön. Lisäksi rekisteröity voi poistua HSL Groupin sähköisen suoramarkkinoinnin
  listalta, milloin tahansa klikkaamalla viestin peruutuslinkkiä.
 9. Valitus valvontaviranomaiselle
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että
  hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

  Evästeet
  Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä
  tietoja esimerkiksi miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme selataan ja
  milloin, mitä selainta käytetään, mikä on näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on
  tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne
  vastaanotetaan.

  Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata HSL Group Oy:n ja sen
  yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi.
  Lisäksi HSL Group Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi
  evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla
  kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan
  tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä
  tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.
  Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että
  selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta
  evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

  Markkinointikielto
  Mikäli et halua vastaanottaa HSL Groupilta markkinointiviestintää, ilmoita siitä meille sähköpostilla
  osoitteeseen asiakaspalvelu@hslgroup.fi